Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.kiditoy.pl

z dnia 18.12.2023 r.

O sklepie

1. Sprzedażą produktów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kiditoy.pl zajmuje się firma VEYRON Rafał Bartłomiejczak z siedzibą Szetlew 29, 62-410 Zagórów, posługująca się numerem nip 6671708060 oraz regon 302187720.

2. Kontakt ze sklepem:

– telefonicznie pod numerem tel 536944118

– e mail kidi_zabawki@onet.pl

Kontakt możliwy w godzinach od 8.00 do 16.00od pon-pt.

3. Składając zamówienie i/lub zakładając konto w naszym Sklepie konieczne jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

4. Regulamin sklepu jest dostępny dla Klientów za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.kiditoy.pl. Klient w każdym czasie może pobrać go oraz sporządzić jego wydruk.

5. Informacje o produktach wskazane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na swojej stronie internetowej treści reklamowych dotyczących towarów oraz usług osób trzecich.

7.Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do domeny internetowej Sprzedawcy, strony internetowej, a także do jego nazwy, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej i związane z tym inne prawa, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za jego zgodą, wyrażoną na piśmie. Nie dotyczy to logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sprzedawcy w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.

Rejestracja konta i składanie zamówienia

1. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu konta z wykorzystaniem odpowiedniego formularza, jak również bez wcześniejszej rejestracji. W przypadku skorzystania z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2. Rejestracja konta następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. W celu zakończenia procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie.

5. Sprzedawca jest administratorem przekazanych mu danych osobowych Klientów i będą one przetwarzane wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

8. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Może on też odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec niego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

9. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

10. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

11. Logowanie się na konto sklepu odbywa się z wykorzystaniem loginu oraz hasła, które klient podał podczas rejestracji konta.

12. Klient w dowolnym czasie ma prawo usunąć konto w sklepie poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ustawieniach konta, bądź poprzez złożenie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów przez klienta.

13. Aby złożyć zamówienie Klient zobowiązany jest zaakceptować treść Regulaminu, a także podać dane osobowe wskazane jako obowiązkowe, jeżeli dokonuje zakupu bez wcześniejszej rejestracji; po czym potwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

14. Dokonanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

15. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie dokonania zamówienia.

16. Klient do czasu naciśnięcia przycisku „kupuję i płacę” ma możliwość dokonania zmiany wybranych przez siebie produktów.

Płatności

1. Ceny produktów wystawionych w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wskazaniem zastosowanej stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty i należności o ile występują.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary, jeżeli są dostępne podczas składania zamówienia:

– przelew na numer konta bankowego Sprzedawcy

– płatność w systemie płatności elektronicznych Przelewy24

płatność za pobraniem.

3. Klienta obowiązują ceny podane podczas składania zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia termin jego opłacenia mija po 7 dniach, po tym czasie nieopłacone zamówienia zostają anulowane.

Dostawa

1. Sprzedawca dostarcza produkty będące przedmiotem złożonego przez Klienta zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na adres podany przez Klienta.

2. Klient może wybrać jedną spośród dostępnych metod dostawy przedmiotu zamówienia:

-przesyłka kurierska InPost

przesyłka kurierska za pobraniem InPost

odbiór w paczkomacie InPost

3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta zamówienia lub potwierdzenia wybrania płatności za pobraniem.

4. W sytuacji gdy produkty będące przedmiotem zamówienia mają różny termin realizacji (np. ze względu na chwilowy brak dostępności) Klient może wybrać czy chce otrzymać zamówienie częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru),czy też chce odebrać zamówienie w całości po skompletowaniu wszystkich produktów.

5. W sytuacji gdy sklep nie będzie w stanie zrealizować zamówienia, np. z uwagi na wyczerpanie produktów, powiadamiamy Klienta o tym drogą e-mail oraz niezwłocznie, zwracamy uiszczoną przez Klienta cenę.

6. Zamówione towary wysyłane są do Klienta bezpośrednio za pośrednictwem dostawcy na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

7. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

8. Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta informacji o wyborze dokumentu zakupu towaru może wystawić paragon, fakturę tradycyjną – papierową lub fakturę elektroniczną za sprzedany towar, którą przekaże Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zamówienia.

9. O chęci otrzymania faktury VAT kupujący ma obowiązek poinformować w momencie składania zamówienia zaznaczając odpowiednie pola w formularzu zamówienia oraz podać dane do faktury.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument zgodnie z obowiązującym prawem ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny.

2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 liczony jest od chwili otrzymania przez Kupującego albo osobę przez niego wskazaną przedmiotu zamówienia.

3. W sytuacji gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty doręczane w różnych terminach, termin do odstąpienia od umowy liczy się od chwili doręczenia ostatniego z produktów stanowiących przedmiot zamówienia.

4. Aby skutecznie odstąpić od umowy Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta stosownego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt. 1.

5. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 4 Konsument może przesłać tradycyjną pocztą na adres:

Veyron Rafał Bartłomiejczak
Szetlew 29
62-410 Zagórów.

lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

kidi_zabawki@onet.pl

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma następującą treść:

Sprzedawca: Data ……………………………….

VEYRON
Rafał Bartłomiejczak
Szetlew 29
62-410 Zagórów

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

Numer zamówienia
Data zamówienia
Numer faktury/ paragonu
Nazwa zwracanego przedmiotu
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
e-mail

Proszę podać numer konta do zwrotu należności (dotyczy tylko zamówień opłaconych za pobraniem)W przypadku zamówień opłaconych online zwrot należności zostanie dokonany na konto z którego dokonano płatności.

………………………

Podpis konsumenta

7. Jeżeli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu dwóch dni roboczych przesłać potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wywołuje następujące skutki:

  • Umowę zawartą na odległość uważa się za niezawartą,
  • Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty doręczenia zamówienia z wyjątkiem sytuacji w której Klient decyduje się na dostawę droższą aniżeli najtańszy sposób doręczenia oferowany przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta,
  • Sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu płatności przy użyciu tej samej metody, z pomocą której otrzymał płatność od Konsumenta, chyba że ten wyraził zgodę na zastosowanie innej metody. Przy czym metoda ta nie może powodować dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta,
  • Sprzedawca może wstrzymać dokonanie zwrotu płatności do chwili w której otrzyma zwrot produktu stanowiącego przedmiot zamówienia albo do chwili otrzymania potwierdzenia dokonania zwrotu,
  • Konsument ma obowiązek odesłać zwracany towar na adres

Veyron Rafał Bartłomiejczak
Szetlew 29
62-410 Zagórów,

jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaje zachowany, jeżeli odesłanie nastąpi przed upływem terminu 14 dni.

  • Koszty związane ze zwrotem zamówienia w całości obciążają Konsumenta.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Klient dokonując zwrotu produktu stanowiącego przedmiot zamówienia powinien zapakować go w taki sposób, aby zapewnić brak uszkodzeń zwracanego produktu w trakcie transportu.

10. Zwracany produkt powinien posiadać wszystkie etykiety i metki.

Reklamacje dotyczące towarów

1. Sklep informuje, że w ofercie sklepu znajdują się wyłącznie nowe produkty.

2. W sytuacji gdy Klient dostrzeże wadę w zakupionym od Sprzedawcy produkcie albo produkt będzie niezgodny z złożonym zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym.

3. W przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Klient może złożyć reklamację na piśmie wysyłając ją na adres

Veyron Rafał Bartłomiejczak
Szetlew 29
62-410 Zagórów,

drogą elektroniczną na adres e-mail kidi_zabawki@onet.pl

lub telefonicznie pod numerem telefonu 536944118

5. Sprzedawca zaleca aby w razie złożenia reklamacji Klient zawarł w niej takie elementy jak: krótki opis wady, okoliczności oraz data jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, a także żądanie Klienta w związku z ujawnioną wadą produktu.

6. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji, Sprzedawca odnosi się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku gdy Sprzedawca nie zajmie stanowiska w wyznaczonym terminie, przyjmuje się, że żądanie Klienta zostało uznane za uzasadnione.

7. Przedmiot podlegający reklamacji Klient przesyła na adres

Veyron Rafał Bartłomiejczak
Szetlew 29
62-410 Zagórów

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi na korzyść konsumenta sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany reklamowanego produktu na nowy pełnowartościowy produkt bez wad. Jeżeli wymiana nie jest możliwa Klient może żądać obniżenia ceny reklamowanego towaru lub zwrotu pieniędzy za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia końcowe

1. Informacja o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż 14 dni przed datą wejścia zmian w regulaminie.

2. Wszystkie zamówienia realizowane są zgodnie z regulaminem obowiązującym w momencie złożenia zamówienia.

3. Sprzedający ma prawo do usuwania części lub całości wypowiedzi umieszczanych na stronie sklepu, w sytuacji gdy naruszają one regulamin sklepu, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje bądź też godzą w dobre imię Sklepu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.