Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument zgodnie z obowiązującym prawem ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny.

2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 liczony jest od chwili otrzymania przez Kupującego albo osobę przez niego wskazaną przedmiotu zamówienia.

3. W sytuacji gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty doręczane w różnych terminach, termin do odstąpienia od umowy liczy się od chwili doręczenia ostatniego z produktów stanowiących przedmiot zamówienia.

4. Aby skutecznie odstąpić od umowy Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta stosownego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt. 1.

5. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 4 Konsument może przesłać tradycyjną pocztą na adres:

Veyron Rafał Bartłomiejczak
Szetlew 29
62-410 Zagórów.

lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

kidi_zabawki@onet.pl

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma następującą treść:

Sprzedawca: Data ……………………………….

VEYRON Rafał Bartłomiejczak
Szetlew 29
62-410 Zagórów

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

Numer zamówienia
Data zamówienia
Numer faktury/ paragonu
Nazwa zwracanego przedmiotu
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
e-mail

Proszę podać numer konta do zwrotu należności (dotyczy tylko zamówień opłaconych za pobraniem)W przypadku zamówień opłaconych online zwrot należności zostanie dokonany na konto z którego dokonano płatności.

………………………

Podpis konsumenta

7. Jeżeli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu dwóch dni roboczych przesłać potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wywołuje następujące skutki:

-Umowę zawartą na odległość uważa się za niezawartą,

-Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty doręczenia zamówienia z wyjątkiem sytuacji w której Klient decyduje się na dostawę droższą aniżeli najtańszy sposób doręczenia oferowany przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta,

-Sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu płatności przy użyciu tej samej metody, z pomocą której otrzymał płatność od Konsumenta, chyba że ten wyraził zgodę na zastosowanie innej metody. Przy czym metoda ta nie może powodować dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta,

-Sprzedawca może wstrzymać dokonanie zwrotu płatności do chwili w której otrzyma zwrot produktu stanowiącego przedmiot zamówienia albo do chwili otrzymania potwierdzenia dokonania zwrotu,

-Konsument ma obowiązek odesłać zwracany towar na adres

VEYRON Rafał Bartłomiejczak
Szetlew 29
62-410 Zagórów

jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaje zachowany, jeżeli odesłanie nastąpi przed upływem terminu 14 dni.

– Koszty związane ze zwrotem zamówienia w całości obciążają Konsumenta.

– Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Klient dokonując zwrotu produktu stanowiącego przedmiot zamówienia powinien zapakować go w taki sposób, aby zapewnić brak uszkodzeń zwracanego produktu w trakcie transportu.

10. Zwracany produkt powinien posiadać wszystkie etykiety i metki.

Reklamacje dotyczące towarów

1. Sklep informuje, że w ofercie sklepu znajdują się wyłącznie nowe produkty.

2. W sytuacji gdy Klient dostrzeże wadę w zakupionym od Sprzedawcy produkcie albo produkt będzie niezgodny z złożonym zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym.

3. W przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Klient może złożyć reklamację na piśmie wysyłając ją na adres

VEYRON Rafał Bartłomiejczak
Szetlew 29
62-410 Zagórów

drogą elektroniczną na adres e-mail kidi_zabawki@onet.pl

lub telefonicznie pod numerem telefonu 536944118

5. Sprzedawca zaleca aby w razie złożenia reklamacji Klient zawarł w niej takie elementy jak: krótki opis wady, okoliczności oraz data jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, a także żądanie Klienta w związku z ujawnioną wadą produktu.

6. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji, Sprzedawca odnosi się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku gdy Sprzedawca nie zajmie stanowiska w wyznaczonym terminie, przyjmuje się, że żądanie Klienta zostało uznane za uzasadnione.

7. Przedmiot podlegający reklamacji Klient przesyła na adres

VEYRON Rafał Bartłomiejczak
Szetlew 29
62-410 Zagórów

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi na korzyść konsumenta sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany reklamowanego produktu na nowy pełnowartościowy produkt bez wad. Jeżeli wymiana nie jest możliwa Klient może żądać obniżenia ceny reklamowanego towaru lub zwrotu pieniędzy za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.